Merrill Lynch stuft Viacom von Buy auf Neurtal ab.