Nomura stuft Synchrony Financial von Buy auf Neutral ab.